, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Rekreačný šport

Kúpalisko

 • 1975 – výstavba kúpaliska, napojenie na vodu z potoka
 • 1989 – 1990 rekonštrukcia zahŕňajúca pripojenie na vodovod a zriadenie spŕch, renováciu bazéna
 • 2002 – rekonštrukcia bazéna, obnovenie hydroizolácií
 • 2010 –  kompletná rekonštrukcia celého areálu a bazéna

Do roku 2010 prevádzkovalo kúpalisko mesto, od roku 2010 je kúpalisko prenajaté, prevádzkovateľom je spoločnosť PROGRES, s. r. o. Košice. Vďaka svojim investíciám vytvorila veľmi pekný športovo-rekreačný areál, ktorý slúži obyvateľom a návštevníkom mesta pre radosť.

Kapacita kúpaliska je cca 500 osôb.

Ponuka zariadenia:

bufety so širokým výberom chutných jedál a príjemným personálom, detské ihrisko, VIP zóna pri bazéne (100 ležadiel so slnečníkmi), wifi, večerné kúpanie, ohrievaná voda v bazénoch,

v letnej sezóne 2012 bude k dispozícii aj novovybudovaný bazén pre najmenších (0 – 5 rokov) s oddychovou zónou pre rodičov, animačné programy pre deti, večerné posedenia pri živej a reprodukovanej hudbe.

Viacúčelové športové ihrisko

Prevádzková dobaV dňoch so školským vyučovaním od 15.30 hod. – 20.00 hod. V ostatných dňoch od 08.00 hod. do 20.00 hod.

Prenájom ihriska je ohraničený časovým harmonogramom. Časový harmonogram obsadenia ihriska bude správcom ihriska pravidelne obnovovaný v závislosti od množstva objednávok. Pri organizovaní turnajov si prenajímateľ vyhradzuje právo použitia ihrísk pre potreby turnaja. Cenník za prenájom viacúčelového ihriska na rok 2009 a prevádzková doba viacúčelového ihriska boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Medzev dňa 05.03.2009 uznesením č. 39/2009.

CENNÍK ZA PRENÁJOM IHRISKA Názov ihriska : viacúčelové ihrisko ( areál ZŠ – Grunschule Medzev )

Časové vymedzenie : Cena : - futbal 1 hodina 8.- € - volejbal 1 hodina 7.- € - basketbal 1 hodina 7.- € - tenis 1 hodina 5.- € - nohejbal 1 hodina 5.- € - poplatok za umelé osvetlenie ihriska 1 hodina 2.- €

Poznámka : 1.Vsup na viacúčelové ihrisko pre osoby mladšie ako 15 rokov len pod dozorom dospelej osoby ( platí pre všetky športy ) 1 hodina/3,319 €. 2.Vstup na viacúčelové ihrisko pre aktivity ZŠ s MŠ v čase školského vyučovania pondelok až piatok od 08.00 hod. do 15.00 hod. – zadarmo. 3.Vstup na viacúčelové ihrisko pre aktivity MFK platí cenník ako pre verejnosť.

CENNÍK ZA PRENÁJOM ŠPORTOVÉHO NÁRADIA Športové náradie: Časové vymedzenie : Cena : - tenisová raketa + loptička 1 hodina 2.-€ - futbalová lopta 1 hodina 1.- € - basketbalová lopta 1 hodina 1.- € - volejbalová lopta 1 hodina 1.- €

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA VO VLASTNÍCTVE MESTA MEDZEV

Predmet nájmu: viacúčelové ihrisko v areáli Základnej školy – GRUNDSCHULE MEDZEV

Zodpovedný za prenájom:

Mestský podnik služieb mesta Medzev (ďalej len MsPS)

- Marek Darok – zamestnanec – MsPS / tel.č. 0949265176 - Mestský podnik služieb mesta Medzev – te.č. 055/4667637

Nájomcami ihriska môžu byť:

1.fyzická osoba ( staršia ako 15 rokov preukazujúca sa preukazom totožnosti alebo cestovným pasom u cudzincov, osoba mladšia ako 15 rokov len pod dohľadom dospelej osoby) 2.právnická osoba ( preukazujúca sa výpisom z obchodného registra, prípadne iného registra alebo živnostenským listom) 3. iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR ( obec, záujmové združenie , verejnoprávne inštitúcie atď .)

Podmienky prenájmu :

1.Vstupovať na ihrisko je možné len na základe súhlasu osoby zodpovednej za prenájom po zaplatení nájomného. Spôsobilosť ihriska na prenájom z titulu nepriaznivého počasia resp. technického stavu povrchu ( umelej trávy ) posudzuje osoba zodpovedná za prenájom ihriska. 2. Nájomcovia sú povinní dodržiavať zásady BOZ a PO v priestoroch ihriska v čase prenájmu. Nájomcovia nesú za svoje zdravie ( resp.prípadné úrazy ) v čase nájmu plnú zodpovednosť. 3. Pri zdržiavaní sa v areáli ihriska a pri užívaní ihriska sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom ihriska a pokynmi osoby zodpovednej za prenájom. Prevádzkový poriadok ihriska je vyvesený na verejne prístupnom mieste pri vstupe na ihrisko. V prípade, že zodpovedná osoba zistí, že nájomca úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo zariadenie ihriska, má povinnosť požadovať finančnú náhradu za spôsobenú škodu. V prípade neuhradenia škody spôsobenej nájomcom má správca právo zakázať nájomcovi vstupovať na ihrisko. 4. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných, použivanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie majetku mesta a pod.) je osoba zodpovedná za prenájom oprávnená okamžite takéhoto nájomcu vykázať z priestorov ihriska, pričom tento nemá nárok na vrátenie nájomného. 5. V areáli ihriska je prísne zakázané : lezenie po basketbalových konštrukciách, vešanie sa na basketbalové koše resp. futbalové bránky,vešanie sa na volejbalové siete, lezenie na oplotenie, sedenie na mantineloch, preliezanie plotov a brán. Ďalej je prísne zakázané vodenie psov na ihrisko. 6. V priestoroch ihriska je prísne zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje, resp. iné omamné látky. Je zakázané vstupovať na ihrisko pod vlyvom alkoholu, alebo iných omamných látok. 7. U zodpovednej osoby za prenájom si možno rezervovať ihrisko vopred telefonicky alebo osobne. Ak sa nájomca nedostaví na rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku plynutia rezervácie, tak zodpovedná osoba môže prenajať ihrisko tomu, kto prejaví záujem o tento termín. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si nájomca môže po dohode so zodpovednou osobou vybrať náhradný termín. 8. Na ihrisko možno vstupovať len v obuvi, ktorá je vhodná pre pohyb po povrchu ihriska ! Je zakázané vstupovať v nevhodnej obuvi ( kopačky, topánky na podpätkoch, …..) ! 9. Nie je dovolené bezdôvodne osobám, ktoré využívajú viacúčelové ihrisko sa zdržiavať v areáli školy mimo územia viacúčelového ihriska . 10. V priestoroch školy mimo územia viacúčelového ihriska je záväzné pre osoby, ktoré využívajú viacúčelové ihrisko dodržiavať prevádzkový poriadok Základnej školy – Grundschule Medzev.

Zaplatením nájomného nájomca vyjadruje svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska vo vlastníctve Mesta Medzev bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Medzev dňa 05.03.2009 uznesením č. 39/ 2009.

JUDr. Valéria Flachbartová primátorka

Vychádzky do okolia

 • 1. Z Mariánskeho námestia smerom na ulicu Grunt, za mostom odbočiť doprava a serpentínou na Mülpak; cca 20 minútová prechádzka. Odmenou za námahu pri krátkom výstupe na kopec je nádherný výhľad na Medzev a celú dolinu.
 • 2. Z Mariánskeho námestia smerom na ulicu Grunt, pokračovať asi 2 km, na ulici vľavo sa nachádza pohostinstvo Grunt, vrátiť sa asi 200 m a odbočiť do ulice vpravo, pokračovať uličkou do Šugovskej doliny cca 60 minút až po rybníky. Božské ticho a kráľovský výhľad od kríža na vrchole sedla Meatzenpeak je balzamom na dušu nielen pre romantikov a filozofov. Alternatívou k prechádzke do Šugovskej doliny je možnosť odbočiť pri kríži, po hrebeni prejsť až na Rosrück (Konský chrbát) a odtiaľ po ceste zísť do Gruntu.
 • 3. Z Mariánskeho námestia smerom na Štósku ulicu až po historický hámor, za mostom odbočiť doprava smerom na Zlatnú dolinu, potom rovno, prvá zastávka je hámor rodiny Bröstlovcov, druhá  hydinová farma; prechádzka cca 30 minút. Odtiaľ je možnosť pokračovať rovno ďalej Zlatou dolinou alebo cestou doprava do doliny Hummel a do Vyšného Medzeva.
 • 4. Z Mariánskeho námestia smerom na Kováčsku ulicu až po čerpaciu stanicu, odbočiť vľavo do lesa Buchwald smerom na Vyšný Medzev; prechádzka cca 60 minút.
 • 5. Na prechádzke po uliciach historickej časti mesta nadviazať na ulicu Buslenk (Prochotská) až do Vyšného Medzeva a vychutnať si atmosféru a architektúru mesta a obce Vyšný Medzev. 

Kam do okolia na bicykli

 • 1. Z Mariánskeho námestia smerom na ulicu Grunt až po zariadenie sociálnych služieb, vhodné pre rodiny s deťmi, pred rampou je možné občerstviť sa pri studničke vpravo; cca 15 – 20 minút.
 • 2. . Z Mariánskeho námestia smerom na ulicu Grunt, pokračovať asi 2 km, na ulici vľavo sa nachádza pohostinstvo Grunt, vrátiť sa asi 200 m a odbočiť do ulice vpravo, pokračovať uličkou do Šugovskej doliny cca 60 minút až po rybníky.
 • 3. Z Mariánskeho námestia po Štóskej ulici k historickému hámru, ďalej smerom na obec Štós (cca 13 km) mierne stúpanie a pre zdatnejších s pokračovaním na Štós-kúpele (cca 5 km).
 • 4. Z Mariánskeho námestia smerom na Kováčsku ulicu po čerpaciu stanicu, ďalej pokračovať po odbočku vpravo smerom na Šugov (2 km) a až k zariadeniu Ranč Šugov (cca 3 km).
 • 5. Z Mariánskeho námestia po Kováčskej ulici smer Jasov, na križovatke v časti Počkaj odbočiť na Lucia Baňu (odbočka cca 3 km) alebo pokračovať smer Jasov (cca 6 km) a po príchode do obce sa vybrať do kláštora.

Turistické cesty

Medzev, keďže leží na rozhraní Slovenského rudohoria a Slovenského krasu, ponúka na turistiku rôzne zaujímavé trasy. Vhodný východiskový bod je Mariánske námestie, odkiaľ si môžeme zvoliť dva základné smery trás. Modrou a žltou značkou smerom do rudohoria, žltou a zelenou do krasu.

V okolí Medzeva sa po dosiahnutí hrebeňov okolitých vrchov môžeme ďalej vybrať rôznymi smermi, napr. po červenej (chodník SNP) na Kojšovskú hoľu, Zlatú Idku, Štós-kúpele.

Možné trasy:

 • Do obce Hačava
 • Do Zádielskej doliny
 • Do Šugova a Hačavy
 • Na Lastovičí vrch
 • Na Zbojnícku skalu
 • Na vrch Kloptaň
 • Do sedla Tri studne
 • Na Kojšovskú hoľu
 • Na Osadník

Z toho prvé tri sú smerom do Slovenského krasu ostatné do Slovenského rudohoria.

 

Do obce Hačava (žltá trasa)

Do tejto malebnej obce sa môžeme vydať po žltej značke smerom cez Grunt a Jelení vrch. Začiatok je po asfaltovej ceste okolo potoka Grunt. Asi po kilometri prechádzame okolo malej kaplnky a po ďalších asi 500 m sa dostávame na koniec mesta. Značka prechádza ďalej okolo troch tajchov, kde v dávnych dobách stáli hámre. Dnes sa v zimnom období využívajú na korčuľovanie a v lete                  na chov rýb a rybolov. Od tajchov cez malý lesík sa dostávame na menšie lúky a cez ne prechádzame k bukovému lesu. V ňom si môžeme počas výstupu všimnúť v skalách ryhy od kolies volských záprahov, ktoré niesli ťažký náklad. Po ďalších cca 20 minútach sa dostávame do sedla pod Špičiak, na ktorom sa nachádza jaskyňa, respektíve farebná diera. Vstup do tejto jaskyne je však zakázaný. Zo sedla po ďalších 15 minútach prichádzame na lúčku pod Jelením vrchom. Za priaznivých podmienok je z týchto miest možné vidieť východnú časť Vysokých Tatier. Zo samotného Jelenieho vrchu sa môžeme pokochať krásnym pohľadom na južné okolie. Na týchto miestach v jarnom období kvitnú známe chránené rastliny, ako je poniklec alebo hlaváčik jarný. Z jelenieho vrchu sa do Hačavy dostávame približne za 45 minút.

 

Do Zádielskej doliny (žltá trasa)

Cesta je obdobná ako predchádzajúca do Hačavy. Z Jelenieho vrchu prejdeme od žltej na modrú značku. Približne za 1,5 hodiny sa môžeme dostať k Ranču v hornej časti Zádielskej doliny, odkiaľ sa môžeme vydať na rôzne ďalšie túry.

 

Do Šugova a Hačavy (zelená trasa)

Ďalšou alternatívou smerom na Hačavu je trasa cez dolinu Šugov (Dombach) a Hačavské lúky do Hačavy.

Asi po 200 m od pohostinstva Grunt odbočíme doľava, do uličky oproti kaplnke. Po nej sa stúpaním dostaneme ku krížu. Od neho je pekný výhľad na Kojšovskú hoľu, hrebeň Slovenského rudohoria, Medzevskú pahorkatinu a tiež na samotný Medzev. Postupom na opačnú stranu kopca sa dostávame do Šugovskej doliny, v ktorej sa napojíme na modrú značku a po nej vystúpime cez dubovo-bukové lesy do sedla Železná brána. No ešte prv sa môžeme pristaviť pri hrobe neznámeho vojaka. Najpravdepodobnejšie ide o hrob rumunského vojaka, ktorý pri prevoze spadol pod kolesá vozu. Od Železnej brány môžeme ísť po lúkach do Hačavy alebo si vybrať aj cestu do Debrade cez Miglinc, Ladislavovu vyvieračku. Zo sedla je pekný výhľad na južnú stranu, napríklad na časť južných skál Zádielskej tiesňavy.

 

Na hrebeň od Lastovičieho vrchu (Schwalbenhübl) až po Kojšovskú hoľu (červená trasa)

Tieto vrchy sa nachádzajú na hlavnom hrebeni Slovenského rudohoria. Po ňom prechádza červená značka, Cesta hrdinov SNP. Na tento hrebeň sa môžeme dostať buď po modrej alebo žltej značke   cez Vyšný Medzev, alebo veľmi jednoducho autobusom do Štós-kúpeľov a odtiaľ po červenej, kde aj začneme našu púť.

Po výstupe na hrebeň sa dostávame pod Lastovičí vrch, miestnymi nazývaný Lastovičák.

Tento kopec sa nachádza západne od Medzeva. Na jeho vrchu už z Medzeva vidno stožiar na prenos vysielania TV a rozhlasu. Z Lastovičáku je krásny výhľad na hrebeň Vysokých Tatier. Zaujímavosťou je kríž pod jeho vrcholom. Nájdeme ho v lesíku medzi červenou značenou cestou a pod cestou na vrchol pri prvej kľukatej zákrute. Ide o kríž z prvej svetovej vojny, konkrétne z roku 1919, kde sú pochovaní ôsmi vojaci.

Pokračovaním ďalej cez Kremelské lúky sa presúvame do sedla Jedľovec. Práve doň sa dostaneme z Medzeva, pokiaľ by sme si vybrali modrú cestu. Nasleduje náročný výstup na Zbojnícku skalu. Z nej je opäť nádherný výhľad na okolie. Hovorí sa, že na nej bývali zbojníci, ktorí prepadávali vozy putujúce od Mníška do Medzeva.

Ďalším veľmi atraktívnym vrchom je Kloptaň. Na ňom sa nachádza vyhliadková veža. Každoročne, prvý deň v roku, sa na vrchu stretávajú turisti zo širokého okolia, no najmä z Medzeva, Vyšného Medzeva, Prakoviec a Štósu. Je zaujímavosťou, že na ňom rastie aj veľmi vzácny kosatec sibírsky.

Ďalšou zastávkou na tomto hrebeni sú Tri studne. Ide o sedlo, do ktorého sa dostaneme po žltej trase z Medzeva. Je to vhodné miesto na táborenie, a preto sa na tomto mieste každoročne koná Deň detí. V lesíku za veľkým dubom je pomník p. Hudáka, ktorý tu tragicky zahynul.

Skoro z celého hrebeňa je možnosť za priaznivých podmienok vidieť hrebeň Vysokých Tatier, Kráľovu hoľu, ďalej okolité a vzdialené obce a mestá, ako Smolník, Prakovce, Mníšek, Gelnica, a z opačnej strany aj južnú časť Košíc a USS, s. r. o. Košice.

Pri pochôdzkach v týchto zmiešaných lesoch môžeme stretnúť množstvo divej zveri, v niektorých dolinách sú viditeľné staré banské štôlne. V doline Hummel môžete naraziť na pozostatky hámrov, ich kamenné základy a tajchy, ktoré dnes rybári využívajú na chov rýb.

Vzdialenejšie miesta od Medzeva

Pre náročnejšiu turistiku si môžeme zvoliť rôzne cesty.

Výstup na Kojšovskú hoľu – na Tri studne po žltej a potom po červenej k chate Erika.

Výstup na Osadník – po žltej okolo Jelenieho vrchu, po modrej do Hačavského sedla, po žltej na Bodovku a po červenej cez Osadník do Štós-kúpeľov.

Zimná turistika

Okrem turistických ciest sú pre milovníkov prírody a zimného športu za priaznivých podmienok označené aj bežkárske trate. Začínajú sa od chaty Erika pri Kojšovskej holi a po červenej k Trom studniam a potom po žltej do Vyšného Medzeva je možné zlyžovať celý úsek.

Telocvičňa
Jóga
Cvičenie
Tanec
Jazda na koni
Turistika
Rybolov
Poľovníctvo