, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Harmonogram zasadnutí

IV. Zasadnutie 29.6.2017
Uzávierka materiálov: 9.6.2017
Porada: 21.6.2017
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a Návrhovej komisie
3. Dotazy, pripomienky a podnety občanov
4. Kontrola uznesení
5. Prehľad pohľadávok a záväzkov
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za I. polrok 2017
7. Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016
8. Schválenie záverečného účtu mesta za rok 2016
9. Príprava kapitálových výdavkov mesta na rok 2018
10. Rozpočtové opatrenie Materskej školy
11. Aktualizácia PHSR
12. Požiadavky na mesto od riaditeľov škôl na školský rok 2017/2018
13. Rôzne
14. Ukončenie rokovania

 

V. Zasadnutie 24.08.2017
Uzávierka materiálov: 04.08.2017
Porada: 16.08.2017
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a Návrhovej komisie
3. Dotazy, pripomienky a podnety občanov
4. Kontrola uznesení
5. Prehľad pohľadávok a záväzkov mesta
6. Správa o činnosti Hlavného kontrolóra za I. polrok 2017
7. Správa o činnosti Mestskej polície mesta
8. Úprava rozpočtu mesta za rok 2017
9. Príprava programového rozpočtu na rok 2018
10. Aktualizácia štatútu mesta
11. Informácia o práci MsPS
12. Informácia o práci MsKS
13. Rôzne
14. Ukončenie rokovania

 

VI. Zasadnutie 16.11.2017
Uzávierka materiálov: 27.10.2017
Porada: 8.11.2017
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a Návrhovej komisie
3. Dotazy, pripomienky a podnety občanov
4. Kontrola uznesení
5. Prehľad pohľadávok a záväzkov mesta
6. Aktualizácia Rokovacieho poriadku MsZ v zmysle novely Infozákona
7. Aktualizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a štátu, ktorý mesto užíva
8. Aktualizácia VZN o miestnych daniach a aktualizácia poplatkov za TDO.
9. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta pre roky 2018 – 2020
10. Schválenie rozpočtu mesta pre roky 2018 – 2020
11. Rôzne
12. Ukončenie rokovania

 

VIII. Zasadnutie 21.12.2017
Uzávierka materiálov: 1.12.2017
Porada: 13.12.2017
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a Návrhovej komisie
3. Dotazy, pripomienky a podnety občanov
4. Kontrola uznesení
5. Prehľad pohľadávok a záväzkov mesta
6. Informácia o práci Hlavného kontrolóra za II. polrok 2018
7. Plán kontrol Hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
8. Plán zasadnutí na rok 2018
9. Schválenie odmien poslancov za rok 2017
10. Rôzne
11. Ukončenie rokovania