, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Školy

Základná škola - ZŠ Grundschule

Oficiálna stránka školy http://zsmedzev.edupage.org/

Základná umelecká škola v Medzeve

Škola vznikla v roku 1990 ako tretia umelecká škola v okrese Košice – okolie. Sídlo školy je v Medzeve na Štóskej ulici 159, pobočku  má škola v Poproči a elokované pracovisko je v Malej Ide. Pôsobnosť  školy  je regionálna pre región Rudohoria. Škola má právnu subjektivitu od roku 1997, v súčasnosti je jej zriadovateľom Mesto Medzev.

Škola poskytuje základné umelecké  vzdelanie a dosahuje veľmi dobré výsledky pri príprave žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého  zamerania .  Má nezastupiteľné miesto pri vytváraní miestneho kultúrneho života, ktoré sa uskutočňuje formou koncertov, výstav a divadelných predstavení. V súčasnosti škola pokračuje už ôsmy rok s pokusným overovaním vyučovania výtvarnej výchovy s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, zamerané na rozvoj remeselných zručností.

Viac zo života školy a aktuality sa dozviete na www.zusmedzev.sk.

Štatistické údaje

V školskom roku 2011/2012  školu navštevuje 617  žiakov v štyroch odboroch.  Na škole pôsobí 16 pedagogických a 3 nepedagogickí zamestnanci, z toho v hudobnom odbore pôsobí 9 pedagógov, v tanečnom odbore 2 pedagógovia, vo výtvarnom odbore 4 pedagógovia a v literárno-dramatickom odbore 1 pedagóg.

Zameranie školy

Základná umelecká škola v Medzeve zabezpečuje výchovu a vzdelanie v  štyroch odboroch: v hudobnom, výtvarnom,  tanečnom a  literárno-dramatickom odbore.

V hudobnom odbore sa vyučujú predmety:

- hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na trúbke, hra na gitare, hra na akordeóne, spev, zborový spev,  hlasová výchova, súborová hra, komorná hra, hudobná náuka a prípravná hudobná výchova.

Vo výtvarnom odbore sa vyučujú predmety:

- výtvarné činnosti, výtvarná tvorba I., výtvarná tvorba II. a výtvarná výchova

V tanečnom odbore sa vyučujú predmety:

- hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec,  tanečná prax a súborová práca.

V literárno – dramatickom odbore sa  vyučujú predmety:

- dramatická tvorba, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes a práca v súbore.

Projekty

Škola sa spolupodieľala s detským domovom v Štóse na realizácii projektu “Špecifiká práce   s rómskym dieťaťom”, a to zabezpečením obsahovej stránky výtvarnej a hudobno-pohybovej zložky projektu a  v  rámci projektu  z konta Orange získala škola finančné prostriedky na projekt  “Ušijeme bez ihly?” pre výtvarný odbor.