, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

MsPol

mspolMestská polícia Medzev

Mestská polícia bola v Medzeve založená v roku 1993, jej činnosť oficiálne začala 11. 2. 1994. Od začiatku má 5 členov.

Kontakt: 4663449, alebo 0905 391 038

 

 

Úlohy mestskej polície

1. Mestská polícia pri. zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku na území mesta:

  1. dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta vydaných na zabezpečenie verejného poriadku v meste,
  2. plní konkrétne úlohy,, ktoré jej vo svojej právomoci uložia orgány mesta formou uznesení, rozhodnutí a pokynov primátora,
  3. dozerá na dodržiavanie zákonov a iných právnych aktov vyššieho stupňa, ktoré sa tykajú verejného poriadku a životného prostredia, konkrétne zákona SNR č. 372/1990 Zb, o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 595/1990 Zb. § 11 o štátnej správe pre životné prostredie a ostatných súvisiacich predpisov,

2. Mestská polícia dohliada na dodržiavanie predpisov vydaných na ochranu verejného poriadku, ktorých vykonávanie pris1úcha mestu, s1eduje, preveruje, zisťuje a kontroluje najmä:

- čistotu a poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách vo verejno – prístupných objektoch, či sa nepoškodzujú a neznečisťujú verejné komunikácie, zelené pásy, trávniky, parky a iné verejné priestranstvá, ako aj verejno — prospešné zariadenia,

- údržbu a čistenie, pripadne odpratávanie snehu v zimnom období z verejných chodníkov, komunikácii, sadov a parkov, či sa neničia, nepoškodzujú, alebo neoprávnene nevylepujú okrem miest k tomu určených, úradné záznamy, plagáty, meračské značky a pod.,

- znečisťovanie, pripadne ohrozovanie zdrojov pitnej vody, plytvanie pitnou vodou, alebo jej požívanie na iné účely (napr, na umývanie motorových vozidiel),

- ochranu pred rastlinnými alebo živočíšnymi škodcami, alebo nákazy hospodárskych a iných zvierat a robí ihneď vhodné opatrenia k zamedzeniu rozšírenia škodcov, prípadne nákazy,

- ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu v intravi1áne mesta,

- či sa nepoškodzujú kultúrne pamiatky, chránené časti prírody, chránená flóra a fauna,

- na správne označenie nebezpečných miest, pri rôznych opravách, prekopávkach a pod. a dozerá na včasné odstránenie porúch a závad na verejných zariadeniach a priestranstvách,

- či sa v pohostinstvách a v závodoch verejného stravovania dodržiava zákaz podávania alkoholických nápojov mladistvým, vodičom motorových vozidiel a podnapitým osobám,

- či sa dodržiavajú otváracie a zatváracie hodiny v obchodných prevádzkach, v predajných stánkoch, zábavných a reštauračných podnikoch, či nie sú neoprávnene zatvorené,

- na správne používanie štátnej zástavy, štátneho znaku, mestského erbu, ich farieb a farieb mesta,

- či je dodržiavaný trhový poriadok,

- či občania a organizácie majú povolenie na vykonávanie obchodnej činnosti (stánkový a iný ambulantný predaj) a či sa dodržiavajú podmienky určené v povolení.

- či občania a organizácie majú predpísané povolenie na vykonávanie stavebných prác, prekopávok na skladovanie materiálov, tovaru, stolov a pod. na verejných priestranstvách a či dodržiavajú stanovené podmienky a lehoty na ich odstraňovanie a uvoľnenie verejných priestranstiev,

- či sa nepoškodzujú, alebo neoprávnene neodstraňujú dopravné značky na miestnych komunikáciách, turistické značky, označenie ulíc, očíslovanie domov a iných objektov orientačnými a popisnými čís1ami,

- či sa najmä počas letnej turistickej sezóny nestanuje na zakázaných miestach v územnom obvode mesta,

- či sa neoprávnene neusporiadavajú divadelné, filmové, varietné a iné zábavy, pripadne športové alebo spoločenské podujatia a či sú dodržiavané stanovené podmienky na uskutočnenie vymenovaných podujatí na verejných priestranstvách,

- či sú dodržiavané protipožiarne,  protiepidemio1ogické, hygienické a iné predpisy pri organizovaní spoločenských podujatí.

3. Mestská polícia vykonáva vhodné opatrenia potrebné na obnovenie verejného poriadku v meste, ak došlo k jeho porušeniu.

4. Mestská polícia vybavuje zistené priestupky v blokovom konaní.

5. Mestská polícia pôsobí v záujme predchádzania páchania priestupkov na úseku ochrany verejného poriadku v meste. Za tým účelom:

- vykonáva dozor, najmä obchádzkovú službu na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciach a ostatných verejne priestupných objektoch,

- výchovné pôsobí na občanov, aby dodržiavali, verejný poriadok a zásady občianskeho spolunažívania a na osoby zodpovedné za organizáciu verejných podujatí,

- predkladá návrhy a podnety orgánom mesta na odstránenie príčin vedúcich k narušovaniu poriadku alebo na zlepšenie úrovne jeho ochrany,

- úzko spolupracuje s Obvodným oddelením policajného zboru v meste, najmä pri vyhľadávanej činnosti a pátraním po osobách vyhláseného Ministerstvom vnútra S1ovenskej repub1iky,

- dohliada nad dodržiavaním Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciach na území mesta