, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Organizácie mesta

MsPS

Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182 , 044 25 Medzev
Ponúka tieto služby :

 • údžba verejnej zelene
 • údržba verejného osvetlenia a rozhlasu
 • čistenie komunikácií a ostatných plôch
 • zimná údržba komunikácií
 • cintorínske a pohrebné služby
 • odvoz tuhého domového odpadu – separovaný zber
 • prevádzka kúpaliska
 • prenajímanie nebytových priestorov a ich správa

Hámor – poskytovanie ukážok kovania z podnikateľskej činnosti : poskytujeme služby mimo mesta Medzev napr. dopravné:

 • Ávia Turbo – A 31 T- K sklápacia,
 • Montážna Plošina MP16
 • Traktor Zetor 6245,
 • IFA W50 L/F – špeciálny automobil na prepravu fekálií

Kontakty : telefón , fax : 055/4667637 vedúci podniku : Ing. Jozef Schmer, 0905478321 vedúci ref.podniku : Tibor Frantz, 0905863934

 

Hamor – narodna kulturna pamiatka
Prvá písomná zmienka o osídlení oblasti Medzeva pochádza z r. 1272 vo forme písomnosti o zneužití lesa obyvateľmi baníckej osady. Z r.1366 sa zachovala listina o povolení výstavby troch vodných kováčskych hámrov. Začiatky týchto zariadení v Medzeve sa spájajú s menom Eliáš Tagnägel. Tento flámsky kováčsky majster v roku 1371 začal stavať v Dolnom Šugove tri hámre s vodnými nádržami. Stal sa skutočným zakladateľom medzevského kováčstva. Medzev sa v podstate preslávil výrobou kovaného náradia, najmä na ručné poľnohospodárske práce. Koncom 19.storočia na potoku Bodva a na jej priľahlých prítokov pracovalo vyše sto vodných kováčských hámrov s viac ako dvesto vyhňami. Výrobky medzevských kováčov – lopaty, rýle, motyky, rohačky, ale aj rôzne iné kované náradie boli známe nielen na území Slovenska, ale pre svoju vysokú kvalitu aj v mnohých štátoch sveta. Dodnes možno túto atraktívnu a doslova majstrovskú prácu obdivovať ešte ako ukážku v zachovalom hámri v národnej kultúrnej pamiatke v Šugovskej doline.

 

Ako je možné navštíviť národnú kultúrnu pamiatku – hámor?
Prevádzkovateľ: Mestský podnik služieb Hámor nemá presne stanovené návštevné dni ani otváracie hodiny. Návštevu hámra si záujemcovia musia minimálne 3 dni vopred objednať telefonicky, alebo objednávkou na MsPS mesta Medzev na týchto číslach:Ing. Jozef Schmer – vedúci podniku : 0905 478 321 Tibor Frantz – vedúci referent podniku : 0905 586 934 telefón, fax: 055 4667637Hámor je prístupný pre verejnosť od 1.apríla do 31.októbra. Počet návštevníkov 10 a viac. Náklad na jednu návštevu s ukážkou je 17 €Vstupné: dospelý – 1,5 € deti – 1 €

MsKS

Mestské kultúrne stredisko, Kováčska , 044 25 Medzev
Mestská knižnica získala v roku 2008 grant z Ministerstva kultúry SR – dotáciu na nákup kníh vo výške 20.000,-Sk (663,88 Eur) vrámci podaného projektu „Knihy – nezabudnutá radosť“. Zo získaných peňazí nakúpila zaujímavú beletriu pre deti, mládež aj dospelých, ale predovšetkým rozsiahle encyklopédie a lexikóny, na zapožičanie ktorých pozýva svojich stálych čitateľov.

MsPL

Mestský podnik lesov spol. s r.o., Medzev

Funguje od roku 1993

Zloženie podniku:

 • riaditeľ – konateľ
 • ekonomický námestník – konateľ
 • mzdový účtovník
 • 3 vedúci lesných obvodov
 • okrem toho 7 stálych zamestnancov vo výrobe
 • každý rok prijímame do pestovnej činnosti 7-8 pracovníkov na dobu určitú

Našou hlavnou činnosťou je lesnícka činnosť – vykonávame ťažbu dreva prostredníctvom vlastnej partie a súkromníkov v oblasti ťažby dreva, odvoz dreva realizujeme vlastným autom a autami odberateľov, realizujeme predaj dreva v tuzemsku a predaj palivového dreva pre obyvateľov, v pestovnej činnosti zabezpečujeme výsadbu stromkov vlastnými zamestnancami, zabezpečujeme výchovu porastov a ostatné práce s tým súvisiace.

Kontakty

055 4663471

Konatelia

0905470181

0905963184

E-mail

pohm@lesymedzev.sk

herchlova@lesymedzev.sk

Školy

Základná škola - ZŠ Grundschule

Oficiálna stránka školy http://zsmedzev.edupage.org/

Základná umelecká škola v Medzeve

Škola vznikla v roku 1990 ako tretia umelecká škola v okrese Košice – okolie. Sídlo školy je v Medzeve na Štóskej ulici 159, pobočku  má škola v Poproči a elokované pracovisko je v Malej Ide. Pôsobnosť  školy  je regionálna pre región Rudohoria. Škola má právnu subjektivitu od roku 1997, v súčasnosti je jej zriadovateľom Mesto Medzev.

Škola poskytuje základné umelecké  vzdelanie a dosahuje veľmi dobré výsledky pri príprave žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého  zamerania .  Má nezastupiteľné miesto pri vytváraní miestneho kultúrneho života, ktoré sa uskutočňuje formou koncertov, výstav a divadelných predstavení. V súčasnosti škola pokračuje už ôsmy rok s pokusným overovaním vyučovania výtvarnej výchovy s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, zamerané na rozvoj remeselných zručností.

Viac zo života školy a aktuality sa dozviete na www.zusmedzev.sk.

Štatistické údaje

V školskom roku 2011/2012  školu navštevuje 617  žiakov v štyroch odboroch.  Na škole pôsobí 16 pedagogických a 3 nepedagogickí zamestnanci, z toho v hudobnom odbore pôsobí 9 pedagógov, v tanečnom odbore 2 pedagógovia, vo výtvarnom odbore 4 pedagógovia a v literárno-dramatickom odbore 1 pedagóg.

Zameranie školy

Základná umelecká škola v Medzeve zabezpečuje výchovu a vzdelanie v  štyroch odboroch: v hudobnom, výtvarnom,  tanečnom a  literárno-dramatickom odbore.

V hudobnom odbore sa vyučujú predmety:

- hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na trúbke, hra na gitare, hra na akordeóne, spev, zborový spev,  hlasová výchova, súborová hra, komorná hra, hudobná náuka a prípravná hudobná výchova.

Vo výtvarnom odbore sa vyučujú predmety:

- výtvarné činnosti, výtvarná tvorba I., výtvarná tvorba II. a výtvarná výchova

V tanečnom odbore sa vyučujú predmety:

- hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec,  tanečná prax a súborová práca.

V literárno – dramatickom odbore sa  vyučujú predmety:

- dramatická tvorba, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes a práca v súbore.

Projekty

Škola sa spolupodieľala s detským domovom v Štóse na realizácii projektu “Špecifiká práce   s rómskym dieťaťom”, a to zabezpečením obsahovej stránky výtvarnej a hudobno-pohybovej zložky projektu a  v  rámci projektu  z konta Orange získala škola finančné prostriedky na projekt  “Ušijeme bez ihly?” pre výtvarný odbor.

Materská škola

Materská škola

Zriaďovateľom Materskej školy Medzev je mesto Medzev. Materská škola je s výchovným jazykom slovenským. Materská škola má vysunuté elokované pracovisko na ul. Kováčska č. 123, kde sa vyučujú rómske deti.

Obidve jednopodlažné budovy materskej školy spolu poskytujú celodennú a poldennú starostlivosť v šiestich triedach.

Viac sa dozviete na: www.msmedzev.eu

MsPol

mspolMestská polícia Medzev

Mestská polícia bola v Medzeve založená v roku 1993, jej činnosť oficiálne začala 11. 2. 1994. Od začiatku má 5 členov.

Kontakt: 4663449, alebo 0905 391 038

 

 

Úlohy mestskej polície

1. Mestská polícia pri. zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku na území mesta:

 1. dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta vydaných na zabezpečenie verejného poriadku v meste,
 2. plní konkrétne úlohy,, ktoré jej vo svojej právomoci uložia orgány mesta formou uznesení, rozhodnutí a pokynov primátora,
 3. dozerá na dodržiavanie zákonov a iných právnych aktov vyššieho stupňa, ktoré sa tykajú verejného poriadku a životného prostredia, konkrétne zákona SNR č. 372/1990 Zb, o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 595/1990 Zb. § 11 o štátnej správe pre životné prostredie a ostatných súvisiacich predpisov,

2. Mestská polícia dohliada na dodržiavanie predpisov vydaných na ochranu verejného poriadku, ktorých vykonávanie pris1úcha mestu, s1eduje, preveruje, zisťuje a kontroluje najmä:

- čistotu a poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách vo verejno – prístupných objektoch, či sa nepoškodzujú a neznečisťujú verejné komunikácie, zelené pásy, trávniky, parky a iné verejné priestranstvá, ako aj verejno — prospešné zariadenia,

- údržbu a čistenie, pripadne odpratávanie snehu v zimnom období z verejných chodníkov, komunikácii, sadov a parkov, či sa neničia, nepoškodzujú, alebo neoprávnene nevylepujú okrem miest k tomu určených, úradné záznamy, plagáty, meračské značky a pod.,

- znečisťovanie, pripadne ohrozovanie zdrojov pitnej vody, plytvanie pitnou vodou, alebo jej požívanie na iné účely (napr, na umývanie motorových vozidiel),

- ochranu pred rastlinnými alebo živočíšnymi škodcami, alebo nákazy hospodárskych a iných zvierat a robí ihneď vhodné opatrenia k zamedzeniu rozšírenia škodcov, prípadne nákazy,

- ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu v intravi1áne mesta,

- či sa nepoškodzujú kultúrne pamiatky, chránené časti prírody, chránená flóra a fauna,

- na správne označenie nebezpečných miest, pri rôznych opravách, prekopávkach a pod. a dozerá na včasné odstránenie porúch a závad na verejných zariadeniach a priestranstvách,

- či sa v pohostinstvách a v závodoch verejného stravovania dodržiava zákaz podávania alkoholických nápojov mladistvým, vodičom motorových vozidiel a podnapitým osobám,

- či sa dodržiavajú otváracie a zatváracie hodiny v obchodných prevádzkach, v predajných stánkoch, zábavných a reštauračných podnikoch, či nie sú neoprávnene zatvorené,

- na správne používanie štátnej zástavy, štátneho znaku, mestského erbu, ich farieb a farieb mesta,

- či je dodržiavaný trhový poriadok,

- či občania a organizácie majú povolenie na vykonávanie obchodnej činnosti (stánkový a iný ambulantný predaj) a či sa dodržiavajú podmienky určené v povolení.

- či občania a organizácie majú predpísané povolenie na vykonávanie stavebných prác, prekopávok na skladovanie materiálov, tovaru, stolov a pod. na verejných priestranstvách a či dodržiavajú stanovené podmienky a lehoty na ich odstraňovanie a uvoľnenie verejných priestranstiev,

- či sa nepoškodzujú, alebo neoprávnene neodstraňujú dopravné značky na miestnych komunikáciách, turistické značky, označenie ulíc, očíslovanie domov a iných objektov orientačnými a popisnými čís1ami,

- či sa najmä počas letnej turistickej sezóny nestanuje na zakázaných miestach v územnom obvode mesta,

- či sa neoprávnene neusporiadavajú divadelné, filmové, varietné a iné zábavy, pripadne športové alebo spoločenské podujatia a či sú dodržiavané stanovené podmienky na uskutočnenie vymenovaných podujatí na verejných priestranstvách,

- či sú dodržiavané protipožiarne,  protiepidemio1ogické, hygienické a iné predpisy pri organizovaní spoločenských podujatí.

3. Mestská polícia vykonáva vhodné opatrenia potrebné na obnovenie verejného poriadku v meste, ak došlo k jeho porušeniu.

4. Mestská polícia vybavuje zistené priestupky v blokovom konaní.

5. Mestská polícia pôsobí v záujme predchádzania páchania priestupkov na úseku ochrany verejného poriadku v meste. Za tým účelom:

- vykonáva dozor, najmä obchádzkovú službu na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciach a ostatných verejne priestupných objektoch,

- výchovné pôsobí na občanov, aby dodržiavali, verejný poriadok a zásady občianskeho spolunažívania a na osoby zodpovedné za organizáciu verejných podujatí,

- predkladá návrhy a podnety orgánom mesta na odstránenie príčin vedúcich k narušovaniu poriadku alebo na zlepšenie úrovne jeho ochrany,

- úzko spolupracuje s Obvodným oddelením policajného zboru v meste, najmä pri vyhľadávanej činnosti a pátraním po osobách vyhláseného Ministerstvom vnútra S1ovenskej repub1iky,

- dohliada nad dodržiavaním Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciach na území mesta.

Spolky mesta Medzev