, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Pracoviská

Prednosta mestského úradu

organizuje prácu mestského úradu, zabezpečuje legislatívnu agendu, evidenciu VZN, úlohy spojené s civilnou ochranou.

 

Kancelária primátora mesta a prednostu mestského úradu

zabezpečuje písomnú agendu primátora mesta a prednostu mestského úradu, písomnosti, poštu a registratúru, register zmlúv, záznamy z rokovaní.

 

Referát rozpočtu, financií, miestneho poplatku za odpad a podnikateľských činností

spracováva návrhy rozpočtu, sleduje jeho plnenie a navrhuje zmeny, spracováva záverečný účet mesta, poplatky za odpad, vymáhanie nedoplatkov, evidenciu podnikateľských subjektov, kúpnych a predajných zmlúv a úlohy voči daňovému úradu.

 

Referát účtovníctva, výkazníctva a štatistiky

Zabezpečuje vedenie účtovníctva, spracovanie štatistických výkazov, spracovanie účtovných uzávierok.

 

Referát personalistiky a mzdový

zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu zamestnancov, poslancov, komisií, aktivačných prác, štatistiky.

 

Referát miestnych daní, poplatku a evidencie majetku

zabezpečuje poistenie majetku, eviduje majetok mesta, spracovanie agendy miestnych daní,

 

Referát pokladne

zabezpečuje pokladničné operácie mesta, vyúčtovanie pracovných ciest, stravného, evidenciu pohonných hmôt vozidiel MÚ, MPol, DHZ, fakturáciu a vyplácanie sociálnych dávok.

 

Referát evidencie obyvateľstva , klub dôchodcov a referát sociálny

zabezpečuje prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu, spracovanie zmien v evidencii obyvateľstva, vojenskú evidenciu a evidenciu brancov, vedenie evidenciu dôchodcov a sociálne odkázaných obyvateľov, chod klubu dôchodcov, opatrovateľskú službu, sčítanie obyvateľstva, referendá a volieb, evidenciu oznámení o porušení školskej dochádzky.

 

Referát matriky

zabezpečuje všetky matričné úkony a zápisy spojené s narodením, úmrtím, uzatváraním a rozvodom manželstva, vydáva o týchto úkonoch príslušné výpisy pre použitie v tuzemsku a v cudzine, archiváciu dokladov, výpisy z registra trestov, overovanie podpisov a kópií a v spolupráci so ZPOZ občianske obrady.

www.medzev.info/matrika

 

Referát životného prostredia a stavebného poriadku

zabezpečuje všetky úkony pre stavebné konanie v zmysle stavebného zákona, evidenciu podaní a prípravu rozhodnutí v oblasti ochrany životného prostredia vôd a ovzdušia, investičnú činnosť mesta v oblasti výstavby, verejné obstarávanie poriadkové konanie v oblasti výstavby, ochrany životného prostredia, vôd a ovzdušia, evidenciu stavebných pozemkov a pozemkov pre náhradnú výstavbu.

 

Mestská  polícia

 

Hlavný kontrolór mesta

vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s majetkom mesta a jeho organizácií, predkladá mestskému zastupiteľstvu správy o výsledkoch kontrolnej činnosti a odborné stanoviská k rozpočtu, spolupracuje vo veciach kontroly so štátnymi orgánmi, vedie evidenciu a sleduje vybavenie petícií a sťažnosti týkajúce sa činnosti mesta, vybavuje a prešetruje sťažnosti na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta.

 

Referát správy počítačovej siete

spravuje počítačovú sieť Mestského úradu, vrátane počítačového vybavenia užívateľov

udržiava a aktualizuje webovú stránku mesta

 

Referát menších obecných služieb

zabezpečuje vedenie dennej a mesačnej evidencie UOZ, vydávanie náradia a OPP pre UOZ a koordinujú prácu zamestnancov aktivačných prác.

 

Referát terénnej sociálnej práce

mapuje lokalitu a samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre sociálne odkázaných klientov, poskytuje informácie a konzultácie, prípadne sprevádza klienta, sprostredkuje informácie medzi klientom a inštitúciami, svoju činnosť koordinuje s inštitúciami v meste a so štátnymi inštitúciami.