, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Informácie pre občanov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej formetak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom)tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne(v listinnej forme)tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky(e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

meno a priezvisko,

rodné číslo,

adresu trvalého pobytu,

adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

hlasovacie lístky,

návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Povinné informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.

Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach mesta Medzev

 Mestské zastupiteľstvo v Medzeve na základe ust. § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a podľa ust. § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva  t i e t o

Zásady pre vybavovanie sťažností

v podmienkach mesta Medzev

Čl. I

Úvodné ustanovenie

Tieto zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach mesta Medzev ( ďalej len „ zásady „ ) sú záväzné pre orgány mesta, t.j. pre primátora a mestské zastupiteľstvo a pre orgány mestského zastupiteľstva vymedzené v ust. § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a zamestnancov mesta a to pri : podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní sťažnosti, vybavovaní opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti, vybavovaní sťažnosti proti postupu pri vybavovaní sťažnosti alebo pri odložení sťažnosti.

Čl. II

Sťažnosť

 1. Sťažnosťou je také podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoré spĺňa podmienky určené platnou právnou úpravou. Každé podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby sa pritom posudzuje vždy podľa jeho obsahu bez ohľadu na jeho označenie.

 2. Podania, ktoré nie sú sťažnosťou sa vybavujú osobitným postupom v súlade s platnou právnou úpravou.

 3. Obsahové náležitosti sťažnosti sú stanovené v ust. § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona o sťažnostiach.

Čl. III

Podávanie sťažností

 1. Sťažnosť sa podáva na Mestský úrad Medzev, Štóska č.6, 044 25 Medzev alebo na e-mailovej adrese mesto@medzev.sk

 2. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

 3. Sťažnosť ktorá bola podaná mestu telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí svojim podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

 4. Pri ústnej sťažnosti podanej sťažovateľom sa postupuje v zmysle ust. § 5 ods. 4 až 6 zákona o sťažnostiach.

 5. Ak podávateľ sťažnosti požiada o utajenie svojej totožnosti mesto postupuje podľa ust. § 8 zákona o sťažnostiach.

Čl. IV

Prijímanie sťažností

 1. mesto prijíma sťažnosti na sekretariáte Mestského úradu každý deň počas úradných hodín:

Pondelok : od 7,30 hod do 15,30 hod

Utorok : od 7,30 hod do 15,30 hod

Streda : od 7,30 hod do 18,00 hod

Štvrtok : nestránkový deň

Piatok : od 7,30 hod do 11,30 hod

 1. Každá prijatá sťažnosť musí byť zaevidovaná v podacom denníku mesta a následne aj v centrálnej evidencií sťažností vedenej v súlade so zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 2. Za vedenie centrálnej evidencií sťažností zodpovedá zamestnanec mesta, ktorého písomne poverí primátor mesta.

 3. Každá prijatá sťažnosť sa posúdi podľa jej obsahu.

 4. Podľa obsahu sa každá sťažnosť :

a) vybaví ( ust. § 18 a nasl. zákona o sťažnostiach ), alebo

b) vráti ( ust. § 4 ods. 3 zákona o sťažnostiach ), alebo

c) postúpi ( ust. § 4 ods. 4 a ods. 5 zákona o sťažnostiach ), alebo

d ) odloží ( ust. § 6 zákona o sťažnostiach ).

 1. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa vybaví podľa § 21 zákona o sťažnostiach.

Čl. V

Prešetrovanie a vybavovanie sťažností

 1. Sťažnosti týkajúce sa činnosti zamestnancov mesta prešetruje a vybavuje prednosta mestského úradu.

 2. Sťažnosti proti prednostovi úradu vybavuje primátor mesta.

 3. Sťažnosti proti primátorovi mesta pokiaľ ide o prenesený výkon štátnej správy prešetruje a vybavuje príslušný najbližší orgán štátnej správy, ktorému zákon zveril kontrolnú pôsobnosť podľa osobitného predpisu.(1)

 4. Sťažnosti proti primátorovi mesta, pokiaľ ide o výkon samosprávy prešetruje a vybavuje komisia mestského zastupiteľstva .

 5. Sťažnosti proti príslušníkovi mestskej polície prešetruje a vybavuje náčelník mestskej polície.

 6. Sťažnosti proti náčelníkovi mestskej polície prešetruje a vybavuje primátor mesta.

 7. Sťažnosti občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom (okrem sťažností podľa §13 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. – t.j. okrem sťažností týkajúcich sa úrovne pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania)vybavuje primátor mesta.

V prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností Štátnu školskú inšpekciu alebo Krajský školský úrad.

 1. Sťažnosti týkajúce sa činnosti riaditeľa rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom – mimo odseku 8 tohto článku – vybavuje primátor mesta.

 2. Sťažnosti týkajúce sa činnosti hlavného kontrolóra mesta prešetruje a vybavuje komisia mestského zastupiteľstva.

 3. Sťažnosti týkajúce sa činnosti jednotlivých poslancov mestského zastupiteľstva vybavuje komisia mestského zastupiteľstva.

 4. Sťažnosti týkajúce sa činnosti mestského zastupiteľstva pri prenesenom výkone štátnej správy prešetruje a vybavuje príslušný najbližší orgán štátnej správy, ktorému zákon zveril kontrolnú pôsobnosť podľa osobitného predpisu.(1)

 5. Sťažnosti týkajúce sa činnosti mestského zastupiteľstva pri výkone samosprávy prešetruje a vybavuje komisia mestského zastupiteľstva.

 6. Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný orgán a zamestnanec, ktorý vybavil predchádzajúcu sťažnosť.

 7. Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrenie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.

 8. Zamestnanec poverený vybavením sťažnosti je povinný bezodkladneoznámiť skutočnosti, na základe ktorých je podľa § 12 ods. 2 zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vylúčený z prešetrovania a vybavovania sťažností primátorovi mesta. Primátor mesta v súlade s týmito zásadami rozhodne, komu bude sťažnosť pridelená na vybavenie, alebo vec sám vybaví.

Čl. VI

Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

 1. Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti zamestnancom mesta vybavuje primátor mesta.

 2. Sťažnosť proti vybaveniu alebo odloženiu sťažnosti primátorom mesta je v súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach príslušný vybaviť, pokiaľ ide o prenesený výkon štátnej správy je príslušný najbližší orgán štátnej správy. (1)

 3. Sťažnosť proti vybaveniu alebo odloženiu sťažnosti primátorom mesta je v súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach príslušný vybaviť pokiaľ ide o samosprávu komisia mestského zastupiteľstva.

Čl. VII

Lehoty

 1. Mesto sťažnosť vybaví v lehote 60 pracovných dní. Z dôvodu náročnosti na prešetrenie sťažnosti je možné lehotu 60 pracovných dní predĺžiť o 30 pracovných dní.

 2. O predĺžení lehoty rozhoduje primátor mesta.

 3. Primátor mesta bezodkladne písomne oznámi sťažovateľovi  predĺženie lehoty s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

Čl. VIII

Komisia mestského zastupiteľstva

 1. Na vybavovanie sťažností poveruje komisiu mestského zastupiteľstva s názvom: „Komisia pre verejný poriadok“.

 2. Komisia sa skladá minimálne z 4 členov a 2 náhradníkov. Poradie náhradníkov určí mestské zastupiteľstvo.

 3. Členov komisie i náhradníkov volí mestské zastupiteľstvo výlučne z radov poslancov mestského zastupiteľstva.

 4. V prípade, že sa sťažnosť dotýka niektorého z členov komisie, nastupuje na jeho miesto „ad hoc“ prvý náhradník. Členom komisie nemôže byť poslanec mestského zastupiteľstva voči, ktorému sťažnosť smeruje.

 5. Na ustanovujúcom zasadnutí si komisia zo svojho stredu zvolí predsedu komisie.

 6. Komisia sa schádza podľa potreby a to tak, aby boli zachované zákonné lehoty pre vybavovanie sťažností. Komisiu zvoláva predseda komisie.

 7. Za komisiu navonok koná predseda komisie. Mestský úrad je povinný zabezpečiť všetky potrebné a materiálne podmienky pre bezproblémový chod a činnosť tejto komisie.

Čl. IX

Spoločné ustanovenia

 1. Pokiaľ tieto zásady neupravujú bližší postup pri prešetrovaní a vybavovaní sťažnosti , použije sa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach .

 2. Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev .

 2. Na týchto zásadách sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Medzev dňa 19. 5. 2010

 3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. 6. 2010.

V Medzeve, dňa 20. 5. 2010

 JUDr. Valéria Flachbartová

primátorka mesta

 

(1) § 4 ods. 1 písm. b) zákona 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.