, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Slovenský kras

Národné parky a chránené územia

Na územie Medzeva čiastočne zasahuje Národný park Slovenský kras, ktorý sa nachádza v juhozápadnej časti východného Slovenska. Národný park zasahuje do katastra 36 obcí, ochranné pásmo do 24 obcí. Celkom je dotknutých 42 obcí. Právna ochrana časti Slovenského krasu je zabezpečená od 31. augusta 1973, keď bola vyhlásená chránená krajinná oblasť Slovenský kras o výmere 361,65 km2. Územie Slovenského krasu ako prvé na Slovensku bolo 1. marca 1977 zapísané do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO – Človek a biosféra (Man and the Biosphere).

Vo východnej časti NP Slovenský kras sa nachádza aj Národná prírodná rezervácia Jasovské dubiny, ktorá je najstaršou prírodnou rezerváciou v Slovenskom krase. Územie rezervácie vyhlásenej v roku 1983 tvoria dva blízko seba položené celky v katastrálnom území Jasov. Rozloha rezervácie 35,10 ha reprezentuje tri typy lesa, les bukovo-hrabový, dubovo-bukový s prechodom do typu lesa duba plstnatého a typickú vysokokmennú dubinu. Vyhlásená bola na ochranu zachovalých prírodných spoločenstiev miestami prestúpených xerotermnými biotopmi. Prevažujú v nej lesné spoločenstvá bukových dúbrav dubových bučín v druhom a treťom lesnom vegetačnom stupni. Vegetáciu územia tvoria zástupcovia xerotermnej a vápenomilnej flóry. Zo živočíchov sa tu vyskytujú viaceré druhy chrobákov, motýľov a netopierov. Hniezdia tu vzácne druhy vtákov: ďateľ prostredný, ďateľ bielochrbtý, muchárik malý a muchárik bielokrký.

            Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní 9. júla 2003 Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj chránené vtáčie územie Slovenský kras a Volovské vrchy. Chránené vtáčie územie Slovenský kras je súčasťou Slovenského Rudohoria geomorfologického celku Slovenský kras. Zasahuje do katastrov obce Jasov a mesta Medzev.[1] Účelom vyhlásenia chráneného vtáčieho územia je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu druhov penice jarabej (Sylvia nisoria), leleka lesného (Caprimulgus europaeus) a skaliara pestrého (Monticola saxatilis). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov orla krikľavého (Aquila pomarina), bučiaka trsťového (Botaurus stellaris), výra skalného (Bubo bubo), bociana čierneho (Ciconia nigra), hadiara krátkoprstého (Circaetus gallicus), kane močiarnej (Circus aeruginosus), ďatľa bielochrbtého (Dendrocopos leucotos), ďatľa prostredného (Dendrocopos medius), ďateľa čierneho (Dryocopus martius), sokola rároha (Falco cherrug), sokola sťahovavého (Falco peregrinus), muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis), muchárika červenohrdlého (Ficedula parva),[1]    Kolektív autorov: Programhospodárskehoa sociálnehorozvojaRZMORUDOHORIEčasťSociálno-ekonomickáanalýza, s. 22.