, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Združenia

Charta

Charta bola založená v roku 1989 v Cisse vo Francúzsku, kde sa 12 vidieckych sídel v rámci Európskej únie dohodlo o budúcej spolupráci. V roku 1995 bola Európska únia rozšírená o 3 nové členské krajiny a v roku 2004 o 10 nových krajín. Bolo rozhodnuté, že všeobecne Charta bude kopírovať rozšírenie EÚ a tak sa vyvinulo jedinečné partnerstvo medzi 25 obcami z jednotlivých krajín. Ciele: Podpisom charty obce potvrdzujú zásadu jednoty a spolupráce vo všetkých oblastiach s výnimkou politiky, filozofie a náboženstva. V záujme zachovania ducha Charty, je každá obec, ktorá nie je schopná pokračovať v Charte, povinná získať náhradné komunitu vo svojej krajine. Charta vyzýva členské obce k spolupráci pri výmene informácií v oblasti sociálnych a kultúrnych aktivít, v podpore ekonomicky a záležitostiach, ktoré sa týkajú ich občanov. V súlade s oficiálnym rozšírenia EÚ Charta pozýva nových členov do svojho kruhu. Členovia sú povinní informovať a zapojiť svojich občanov do obsahu a myšlienky Charty a možností spolupráce. Členovia Charty sa dohodli,že a budú schádzať najmenej raz za rok. Miesto výročného zasadnutia sa bude meniť medzi obcami tak, aby každá obec mala možnosť byť organizátorom tejto udalosti. Ako prvé sa konalo stretnutie Charty v Cisse vo Francúzsku. Tam sa dohodlo, že sídlom združenia bude Cisse, a rozhodnutím všetkých členov je možné  v prípade potreby toto sídlo zmeniť. Predsedníctvo sa skladá z predsedu a podpredsedov, ktorí budú zvolení v priebehu výročného zasadnutia. Od roku 1989 boli sa ciele Charty plnili rôznymi spôsobmi na základe bilaterálnych aktivít medzi jednotlivcami, menšími, či väčšími skupinami. Konali sa výmenné stretnutia žiakov, športovcov, hudobníkov, kultúrnych skupín a rodín z členských obcí Charty.

Región

Regionálne združenie miest obcí Rudohorie je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 16 obcí mikroregiónu Rudohorie, ktoré aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého regiónu. Toto združenie je Právnickou osobou, vzniknutou na základe zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dňa.2.novembra 1995. Založené bolo na dobu neurčitú. Sídlom RZMO bolo mesto Medzev, neskôr sa sídlo presunulo do obce Poproč.

Orgánmi RZMO Rudohorie sú: zhromaždenie združenia, predsedníctvo združenia a dozorná rada združenia.

Stanovy RZMO Rudohorie podrobne upravujú predmet činnosti a ciele združenia, členstvo v združení, práva a povinnosti členov združenia, orgány združenia a ich zloženie, hospodárenie s majetkom ako aj formy zániku združenia.

Charakteristické pre obce patriace do tohto združenia je, že boli pôvodne osídľované prevažne remeselníkmi, baníkmi, hutníkmi i poľnohospodármi z nemeckých krajov. Títo prví osadníci položili základ hámorníctva, ktoré bolo vo vtedajšej dobe známe aj za hranicami Rakúsko – Uhorska. V Šugovskej doline pracovalo v minulosti množstvo vodných kováčskych hámrov, z nich jeden je po rekonštrukcii funkčný až do dnes a slúži muzeálnym účelom.

Región má v súčasnosti prevažne poľnohospodársky charakter. Okrem toho plní aj funkciu rekreačne relaxačného zázemia pre krajské mesto Košice. Zaujímavými v tejto oblasti sú predovšetkým obce Bukovec, Jasov, Štós a Zlatá Idka. Celý región je bohatý na prírodné krásy, kultúrno-historické pamiatky a ľudové tradície. Medzi najhodnotnejšie pamiatky patrí Kláštorný komplex Premonštrátov z 12. storočia v Jasove. V Jasove sa nachádza aj jedna z najkrajších jaskýň na Slovensku, ktorá je Národnou prírodnou pamiatkou zapísanou aj v zozname UNESCO. Na severe regiónu dominuje okolitej krajine Kojšovská hoľa s obľúbeným lyžiarskym strediskom. Veľmi dobré podmienky na kúpanie, rekreáciu a oddych má rekreačná vodná nádrž Bukovec. Vyhľadávaným miestom pre liečbu chronických ochorení dýchacích ciest a pľúc sú prírodné liečebné kúpele Štós, ktoré svojimi jedinečnými klimatickými podmienkami vynikajú nielen v rámci Slovenska, ale i EU. Región plní pre Krajské mesto Košice zároveň aj funkciu zásobárne pitnej vody, a to prostredníctvom vodárenskej nádrže Bukovec a mesta Medzev a cez priame odbery z potokov – Čierna Moldava, Zlatná, Pivering a Porča.

Kontaktné údaje

Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie

Školská 2, 044 24 Poproč tel.:  00421/554668170, fax.:  00421/554668169,

info@rudohorie.sk www.rudohorie.sk

SBC

informácie budu doplnené

UMS

ums logoÚnia miest Slovenska (ÚMS) bola založená z iniciatívy Klubu primátorov miest SR v roku 1994. Ustanovujúci snem sa konal 29. 4. 1994 v Košiciach za prítomnosti 12 zakladajúcich členov a rovnakého počtu pozorovateľov. Postupne sa počet členov rozšíril na terajších 62. Hlavné ciele: Únia miest Slovenska a spolupracujúce subjekty presadzujú: – komplexnú a systémovú reformu verejnej správy, ktorej hlavnými znakmi by mali byť: efektivita, decentralizácia právomocí na princípe subsidiarity a demokratický charakter posilnením samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni

  • maximálnu hospodársku a finančnú nezávislosť samosprávy
  • vzájomnú spoluprácu miest pri riešení spoločných problémov a spoluprácu s obcami vo svojom prirodzenom spádovom (nodálnom) území s plnou zodpovednosťou za rozvoj regiónu
  • obnovu a ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva na princípe trvalej udržateľnosti.

Medzev sa stal členom ÚMS v roku 2004. Že toto členstvo nie je len formálne, ale sa že mesto aktívne podieľa na aktivitách UMS dokazuje naše zapojenie do Benchmarkingu miest, do programu Cities a aj skutočnosť, že primátorka mesta, JUDr. Valéria Flachbartová je členkou kontrolnej komisie UMS. Súčasne je primátorka mesta aj aktívnou členkou Klubu primátorov miest SR.

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí. Všetky aktivity od roku 1990, smerujú k reforme verejnej správy, k financovaniu obcí a miest, k prijatiu nových alebo zachovaniu existujúcich kľúčových zákonov o územnej samospráve v podstatne nezmenenej podobe a k zachovaniu súčasného volebného systému. Spomedzi ostatných dôležitých otázok (nemusia mať systémový charakter), sa ZMOS venuje prioritne tým, ktoré majú negatívny dopad na veľkú väčšinu členských obcí a miest. ZMOS má dobrovoľný charakter, jeho činnosť je hradená ťažiskovo z príspevkov členských obcí a miest. Profit z činnosti ZMOS však majú aj nečlenské mestá a obce – prostredníctvom zmeny legislatívy, po vyjednávaní s MF SR o štátnom rozpočte na konkrétny rok, z presadzovania dôležitosti územnej samosprávy v živote spoločnosti a pod.

Medzev sa stal členom ZMOS v roku 1990. Aktivity mesta vyplývajúce z členstva sa sústreďujú hlavne v Regionálnom združení miest a obcí Rudohorie. Predsedníčkou tohto regionálneho združenia je primátorka nášho mesta, JUDr. Valéria Flachbartová.