, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Matrika

Matričný úrad sa nachádza v budove Mestského úradu na prízemí v zadnom trakte.

Kontakt
Pracovníčka: Alexandra Gášparová
Telefón: 055 466 31 05
Email: gasparova@medzev.sk

Stránkové hodiny:
Pondelok 7.30 – 15.30
Utorok 7.30 – 15.30
Streda 7.30 – 18.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 – 11.30

Spádové obce matričného úradu:
Mesto Medzev, Vyšný Medzev, Štós

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

Hlavné matričné činnosti:

1. Zápis o narodení - vydanie rodného listu

ZÁPIS NARODENIA DO MATRIKY
Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia, matrika zapíše narodenia dieťaťa, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Potrebné doklady: 1. ak sú rodičia zosobášení:sa dostaví jeden z rodičov a predloží: sobášny list platný občiansky preukaz obidvoch rodičov2. ak rodičia nie sú zosobášenísa dostavia na matričný úrad obidvaja rodičia predložia

 • platné občianske preukazy
 • vdova matka úmrtný list svojho manžela
 • rozvedená matka právoplatný rozsudok o rozvode

2. Podanie žiadosti o uzavretí manželstva - vydanie sobášneho listu

UZATVORETIE MANŽELSTVA
SOBÁŠE

Snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie manželstva v meste Medzev civilnou formou, majú možnosť výberu úradne schválenej sobášnej miestnosti, alebo iného vhodného miesta v meste Medzev alebo v obciach Vyšný Medzev a Štós ( penzióny, záhrady…)

POPLATKY:

 • v obradnej sieni Mestského úradu v Medzeve: štvrtok/sobota bez poplatku
 • v obradnej sieni Mestského úradu v Medzeve: ostatné dni 16,50 €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66,- €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
 • uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti 166,- €

Termíny a vhodnosť navrhovaného obradného miesta je potrebné vždy konzultovať s Matričným úradom v Medzeve.

 

Potrebné doklady:

 

Slobodní:

 • rodné listy

 • platné občianske preukazy

Ovdovelí:

  • rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho

Rozvedení:

  • rodné listy
  • platné občianske preukazy
  • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, je povinný predložiť úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list

 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva

 • doklad o štátnom občianstve

 • doklad o trvalom pobyte

 • potvrdenie o osobnom stave (slobodný/á, vdovec/a, rozvedený/á) – osobný stav musí byť uvedený konkrétne

 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca

 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (Osvedčenie podľa č. 39 nariadenia ES   č. 1347/ 2000 vo veci rozsudku v manž. veciach), ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený

 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 • ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov

 • všetky predložené doklady vyžadujú osvedčenie “Apostille” (ak s príslušným štátom nemá SR uzavretú “Zmluvu o právnej pomoci” alebo Dohovor…), alebo superlegalizáciu (osvedčenie Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte, ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru..)

 • originál dokladu (nie fotokópiu!) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu preložiť súdnym prekladateľom v SR!

 • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka

 • ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, t. j. dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť sobášny list rodičov , alebo čestné vyhlásenie o chýbajúcich údajoch

 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov, ak štát, ktorý ho vydáva, neobmedzí jeho platnosť

 • ak cudzí štát tento doklad nevydáva, predloží cudzinec potvrdenie o nevydávaní dokladu a zároveň spíše čestné vyhlásenie pred notárom, že je právne spôsobilý uzavrieť manželstvo

3. Vybavovanie úmrtia občanov - vydanie úmrtného listu

ÚMRTIE

Záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.

Pozostalí predkladajú:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdený prehliadajúcim lekárom

 • občiansky preukaz zomrelého, u maloletých deťoch (rodný list dieťaťa)

 • občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Na matrike obdržíte:

 • úmrtný list

 • tlačivo Žiadosť o príspevok na pohreb

 • informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní úmrtia

 • informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí jednotlivým úradom

Click here to learn more

VÝPIS RODNÉHO, SOBÁŠNEHO A ÚMRTNÉHO LISTU
Žiadosť je možné podať osobne na matričnom úrade, alebo písomnou formou.

OSOBNE:

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas

 • doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, alebo otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, st. rodičia, opatrovníci – ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)

 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer

 • 5,- € v hotovosti

PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ: Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť (viď príloha) a vloží do obálky 5 € v hotovosti. Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení bude obratom zaslaný späť.

4. Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky
5. Vybavovanie matričných dokladov do osobitnej matriky
6. Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
7. Potvrdenia o prevzatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
8. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky pri narodení, sobáši a úmrtí, ktoré nastalo v cudzine

Na matričnom úrade vybavíte :

1. Osvedčenie podpisov
2. Osvedčovanie fotokópii
3. Register trestov
4. Uznanie otcovstva

Viac informacii k osvedčovaniu

OSVEDČOVANIE
OSVEDČOVANIE LISTÍN Osvedčovanie listín sa vykoná na počkanie. POTREBNÉ DOKLADY:

 • originál listiny
 • fotokópia listiny
 • správny poplatok je 1,50 € v hotovosti za každú začatú stranu

OSVEDČOVANIE PODPISOV Osvedčovanie sa vykoná na počkanie POTREBNÉ DOKLADY:

 • preukaz totožnosti osoby ,ktorej sa podpis overuje
 • listina na ktorej má byť podpis osvedčený
 • poplatok je 0,50 € v hotovosti za každý jeden overený podpis

PREBERANIE ŽIADOSTI O VÝPIS Z  REGISTRA TRESTOV GP SR V BRATISLAVE

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • vyplnené tlačivo kolková známka v hodnote 3,00 €
 • poplatok 1,50 € v hotovosti

UPOZORNENIE: Tlačivá žiadostí na výpis z RT sú k dispozícií len v kancelárii matričného úradu. Nie sú zhodné s tlačivami okresnej prokuratúry, ktorá poskytuje rovnakú službu občanovi na vlastných tlačivách!

NA STIAHNUTIE

 > Stiahni
Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu
 > Stiahni
Žiadosť o úpravu zápisu mena v rodnej matrike
 > Stiahni
Žiadosť o úpravu priezviska plnoletej osoby bez koncovky slovenského prechyľovania a výpis z knihy narodení – § 19 ods. zák. č. 154/1994 Z.z
 > Stiahni
Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania a výpis z knihy narodení – § 19 ods. zák. č. 154/1994 Z.z
 > Stiahni
Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
 > Stiahni
Zápis o uzavretí manželstva
 > Stiahni
Zápis o narodení