, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Plán činností

Hlavný kontrolór mesta Medzev Ing. Valter MÜLLER

 

V zmysle § 18f odsek 1, písmeno b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám mestskému zastupiteľstvu

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie

JÚL až DECEMBER 2017

 

Kontrolná činnosť HK bude vykonávaná podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite.

Kontrolná činnosť v súlade s § 18 f odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

Vypracovanie podkladov pre zasadnutie MsZ mesta Medzev:

 • Prehľad a kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach MsZ
 • Prehľad o stave financií , pohľadávok a záväzkov mesta
 • Správy o výsledkoch kontrol HK vykonaných za predchádzajúce obdobie
 • Správa o kontrolnej činnosti HK mesta za obdobie : 01. až 06. 2017
 • Stanovisko HK mesta k čerpaniu rozpočtu mesta a jeho jednotlivých organizácií so stavom k 30.06.2017
 • Stanovisko HK mesta k návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2018 až 2020
 • Stanovisko HK mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – v prípade návrhu na uzavretie úverovej zmluvy
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta na I. polrok 2018
 • Stanoviská HK mesta k ostatným pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovania MsZ

 

Plán termínu, označenie kontrolovaného subjektu ,zameranie a ciele kontroly:

JÚL 2017 – AUGUST 2017

MsÚ Medzev

 • Kontrola vyúčtovania čerpania dotácií za rok 2017 poskytnutých podľa VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií na území mesta Medzev a Uznesenia MsZ č. 124/2016, predložených k 10.07.2017 .
 • Kontrola podpísaných zmlúv a objednávok mesta Medzev za I. polrok 2017, náležitosti, zverejnenie a plnenie zmlúv.

MŠ Medzev

 • Kontrola skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu MŠ Medzev k 30.06.2017 vo vzťahu k schválenému rozpočtu za rok 2017.

 

SEPTEMBER 2017 – OKTÓBER 2017 :

MsPS Medzev

 • Kontrola účtovania pokladne za obdobie: JÚN 2017
 • Kontrola skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu MsPS k 30.06.2017 vo vzťahu k schválenému rozpočtu za rok 2017 .

MsÚ Medzev

 • Kontrola skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta Medzev k 30.06.2017 vo vzťahu k schválenému rozpočtu za rok 2017.

 

NOVEMBER 2017 – DECEMBER 2017

ZUŠ Medzev

 • Kontrola skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu ZUŠ Medzev k 30.09.2017 vo vzťahu k schválenému rozpočtu na rok 2017.

MsÚ Medzev

 • Kontrola evidencie a vybavovania sťažnosti za rok 2017.
 • Kontrola vyúčtovania čerpania dotácií za rok 2017 poskytnutých podľa VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií na území mesta Medzev a Uznesenia MsZ č. 124/2016, predložených k 20.12.2017.

MsKS Medzev

 • Kontrola skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu MsKS k 30.09.2017 vo vzťahu k schválenému rozpočtu na rok 2017 .

ZŠ Medzev

 • Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu ZŠ Medzev – originálne kompetencie k 30.09.2017.

 

     Mimoriadne kontroly – v súlade s § f ods.1 písmeno h. zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta vykoná kontrolu ak ho o výkon kontroly požiada mestské zastupiteľstvo uznesením.

 

Ostatné činnosti hlavného kontrolóra:

 • Účasť na rokovaniach orgánov mesta – komisie MsZ, porada poslancov, zapisovateľ na VZ MsPL s.r.o. Medzev
 • Účasť na odborných školeniach a seminároch za účelom zvyšovania úrovne kontrolnej činnosti HK.