, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Plán činností

Hlavný kontrolór mesta Medzev Ing. Valter MÜLLER

 

V zmysle § 18f odsek 1, písmeno b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám mestskému zastupiteľstvu

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie

JÚL až  DECEMBER 2018

 

Kontrolná činnosť HK bude vykonávaná podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite.
Kontrolná činnosť v súlade s § 18 f odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
Vypracovanie podkladov pre zasadnutie MsZ mesta Medzev :

 • Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach MsZ
 • Analýza stavu financií , pohľadávok a záväzkov mesta
 • Správy o výsledkoch kontrol HK vykonaných za predchádzajúce obdobie
 • Správa o kontrolnej činnosti HK za obdobie : 01. až 06. 2018
 • Správa HK o stave a vývoji dlhu mesta k 30.09.2018 .
 • Odborného stanovisko HK k návrhu Rozpočtu mesta Medzev na roky 2019 až 2021
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta na I. polrok 2019
 • Stanoviská HK mesta k ostatným pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovania MsZ

Plán termínu, označenie kontrolovaného subjektu ,zameranie a ciele kontroly:

 

JÚL 2018

Mestský úrad mesta Medzev / MsÚ / , Štóska č. 6 , Medzev :

 • Kontrola dodržania termínu vyúčtovania a účelovosti čerpania dotácií predložených do 10.07.2018, poskytnutých podľa VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií na území mesta Medzev, na základe Uznesenie MsZ mesta Medzev č. 130/2017 z 30.11.2017 .

 

AUGUST 2018

Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev / MsKS /, PO mesta , Kováčska 85 , Medzev

 • Kontrola skutočného plnenia vlastných príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS mesta Medzev k 30.06.2018 + kontrola parametrov návrhu rozpočtu MsKS mesta Medzev na rok 2019 .

Mestský úrad mesta Medzev / MsÚ / , Štóska č. 6 , Medzev :

 • Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta Medzev k 30.06.2018 + analýza požiadaviek na úpravu rozpočtu mesta Medzev za rok 2018 .

 

SEPTEMBER 2018

Mestský podnik služieb mesta Medzev / MsPS / , PO mesta , Štóska 182 , 044 25 Medzev :

 • Kontrola skutočného plnenia vlastných príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu príspevkovej organizácie MsPS mesta Medzev k 30.06.2018 + kontrola parametrov návrhu rozpočtu MsPS mesta Medzev na rok 2019 .

 

OKTÓBER 2018

Základná škola – Grundschulle , Medzev , / ZŠ Medzev / , RO mesta , Štóska 183 , Medzev :

 • Kontrola skutočného plnenia vlastných príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Medzev – originálne kompetencie ŠJ a ŠKD k 30.06.2018 + kontrola parametrov návrhu rozpočtu ZŠ Medzev na rok 2019 .

Mestský podnik lesov Medzev , / MsPL / , spol. s r.o. , Kováčska č. 1 , Medzev :

 • Kontrola výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia MsPL Medzev spol. s r.o. k 30.09.2018 + kontrola plnenia opatrení prijatých na rokovaniach VZ MsPL Medzev s.r.o.

 

NOVEMBER 2018

Základná umelecká škola Medzev , / ZUŠ Medzev / , RO mesta , Štóska 159 , Medzev :

 • Kontrola skutočného plnenia vlastných príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu ZUŠ Medzev k 30.09.2018 a vo vzťahu k rozpočtu na rok 2018 .

 

DECEMBER 2018

Materská škola Medzev , / MŠ Medzev / , RO mesta , Mariánske námestie 35 , Medzev :

 • Kontrola skutočného plnenia vlastných príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu MŠ Medzev k 30.09.2018 a vo vzťahu k rozpočtu na rok 2018 .

Mestský úrad mesta Medzev , / MsÚ Medzev / , Štóska č. 6 , Medzev

 • Kontrola dodržania termínu vyúčtovania a účelovosti čerpania dotácií predložených do 20.12.2018, poskytnutých podľa VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií na území mesta Medzev , na základe Uznesenia MsZ mesta Medzev č. 130/2017 z 30.11.2017 .

Ostatné činnosti hlavného kontrolóra :

 • Účasť na rokovaniach orgánov mesta – mestské zastupiteľstvo , komisie MsZ , porada poslancov s hlasom poradným , zapisovateľ na VZ MsPL Medzev s.r.o.
 • Účasť na odborných školeniach a seminároch za účelom zvyšovania úrovne kontrolnej činnosti .