, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Plán činností

Hlavný kontrolór mesta Medzev Ing. Valter MÜLLER

 

V zmysle § 18f odsek 1 , písmeno b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a doplnkov , predkladám mestskému zastupiteľstvu

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na

obdobie : JANUÁR až JÚN 2017

 

 

Kontrolná činnosť HK bude vykonávaná podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite .

 

Kontrolnáčinnosťv súlade s § 18 f odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení

 

Vypracovanie podkladov pre zasadnutie MsZ mesta Medzev :

- kontrola plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach MsZ

- informácia o stavu financií , pohľadávok a záväzkov mesta

- vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti HK mesta za 09. až 12.2016

- vypracovanie stanoviska HK k čerpaniu rozpočtu mesta a jeho jednotlivých organizácií

so stavom k 31.03.2017

- vypracovanie stanoviska HK k návrhu záverečného účtu za rok 2016

- vypracovanie stanoviska HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov

financovania mesta – v prípade čerpania úveru

- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017

- stanoviská HK k ostatným pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovania MsZ

 

Plántermínu, označeniekontrolovanéhosubjektu ,zameraniea cielekontroly :

 

JANUÁR2017 :

MsÚ Medzev : Kontrola vyúčtovania dotácií predložených k 20.12.2016 .

MsPL s.r.o. Medzev : Komplexná kontrola výnosov , nákladov a hospodárenia za rok 2016 .

 

 

 

FEBRUÁR2017 :

MsKS Medzev : Kontrola čerpania a zúčtovania príspevku z rozpočtu mesta za rok 2016,

účtovanie príjmov a výdavkov MsPS podľa jednotlivých stredísk

MsÚ Medzev : Kontrola vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2016

 

MAREC2017 :

MsÚ Medzev : Kontrola kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2016

Materská škola Medzev : Kontrola príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie

MŠ Medzev za rok 2016

 

APRÍL2017 :

MsKS Medzev : Kontrola čerpania a zúčtovania príspevku z rozpočtu mesta za rok

2016 podľa jednotlivých prvkov programového rozpočtu organizácie

 

MÁJ2017 :

ZUŠ Medzev : Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu ZUŠ Medzev

za obdobie : I. Q. 2017

MsÚ Medzev : Kontrola príjmov a výdavkov – pokladňa za Apríl 2017

 

JÚN2017 :

ZŠ MEDZEV : Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu ZŠ Medzev -

originálne kompetencie za obdobie : I. Q. 2017

 

Mimoriadne kontroly – v súlade s § fods.1písmenoh. zákona369/1990 Zb.

o obecnom zriadení hlavnýkontrolórmestavykonákontroluak ho o

výkon kontroly požiada mestské zastupiteľstvo uznesením

 

Ostatné činnosti hlavného kontrolóra :

Účasť na rokovaniach orgánov mesta – komisie MsZ , porada poslancov ,

zapisovateľ na VZ MsPL s.r.o. Medzev

 

 

Vypracoval : Ing. Valter MÜLLER

Hlavný kontrolór mesta Medzev

Zverejnené na úradnej tabuli mesta dňa : 21.11.2016