, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky | Videa o Medzeve (aj pre nepočujúcich)

Plán činností

Hlavný kontrolór mesta Medzev Ing. Valter MÜLLER

 

V zmysle § 18f odsek 1, písmeno b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám mestskému zastupiteľstvu

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie

JANUÁR až JÚN 2018

 

Kontrolná činnosť HK bude vykonávaná podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite.

Kontrolná činnosť v súlade s § 18 f odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

 

Vypracovanie podkladov pre zasadnutie MsZ mesta Medzev:

 • Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach MsZ
 • Analýza stavu financií , pohľadávok a záväzkov mesta
 • Správy o výsledkoch kontrol HK vykonaných za predchádzajúce obdobie
 • Správa o kontrolnej činnosti HK mesta za obdobie: 07. až 12. 2017
 • Odborného stanoviska HK mesta k návrhu záverečnému účtu za rok 2017
 • Odborného stanovisko HK mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mesta pred schvaľovaním podmienok úveru v MsZ
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2018
 • Stanoviská HK mesta k ostatným pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovania MsZ

 

Plán termínu, označenie kontrolovaného subjektuzameranie a ciele kontroly:

 

JANUÁR 2018

Mestský podnik lesov , s. r. o. Medzev / MsPL s.r.o. / :

 • Komplexná kontrola výnosov, nákladov a hospodárenia spoločnosti za rok 2017 vrátane kontroly inventarizácie majetku k 31.12.2017.

 

FEBRUÁR 2018

Mestský úrad mesta Medzev / MsÚ Medzev / :

 • Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 523/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 357/2015 Zb. z. o finančnej kontrole a zákona č. 431/2002 Zb. z. účtovníctve pri účtovaní pokladne MsÚ mesta Medzev za obdobie: IV.Q.2017

Mestský podnik služieb mesta Medzev, príspevková organizácia mesta / MsPS mesta Medzev / :

 • Kontrola štruktúry a výšky príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti MsPS mesta Medzev
 • Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu  príspevkovej organizácie MsPS mesta Medzev v rámci rozpočtových položiek: 610 -Mzdy, platy a odmeny a 620 – Odvody z miezd a platov za obdobie: rok  2017

 

MAREC 2018

Základná školaGrundschulle , Medzev , rozpočtová organizácia mesta / ZŠ Medzev / :

 • Komplexná kontrola dodržiavania pravidiel zákona č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu ZŠ Medzev v oblasti normatívneho a nenormatívneho financovania za rok 2017 .

 

APRÍL 2018

Základná umelecká škola Medzev , rozpočtová organizácia mesta / ZUŠ Medzev / :

 • Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu rozpočtovej organizácie ZUŠ Medzev vo vzťahu k schválenému rozpočtu na rok 2017 v rámci rozpočtových položiek: 610 – Mzdy, platy a odmeny a 620 – Odvody z miezd  a platov za obdobie: rok 2017.

 

MÁJ 2018

Materská škola Medzev , rozpočtová organizácia mesta / MŠ Medzev / :

 • Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu rozpočtovej organizácie MŠ Medzev vo vzťahu k schválenému rozpočtu na rok 2017 v rámci rozpočtových položiek: 610 – Mzdy, platy a odmeny a 620 – Odvody z miezd a platov   za obdobie:  rok 2017.

 

JÚN 2018

Mestský úrad mesta Medzev  / MsÚ Medzev / :

 • Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu mesta Medzev vo vzťahu k schválenému rozpočtu na rok 2017 v rámci rozpočtových položiek: 610 – Mzdy, platy a odmeny a 620 – Odvody z miezd a platov   za obdobie: rok 2017.
 • Kontrola evidencie a vybavovania sťažnosti za rok 2017 .

 

 

Mimoriadne kontroly – v súlade s § 18 f ods.1 písmeno h. zákona 369/1990 Zb.:

Hlavný kontrolór mesta vykoná kontrolu, ak ho o výkon kontroly požiada mestské zastupiteľstvo uznesením.

 

Ostatné činnosti hlavného kontrolóra :

 • Účasť na rokovaniach orgánov mesta – mestské zastupiteľstvo, komisie MsZ, porada poslancov s hlasom poradným.
 • Funkcia zapisovateľa na VZ MsPL s.r.o. Medzev.
 • Účasť na odborných školeniach a seminároch za účelom zvyšovania úrovne kontrolnej činnosti.